Články

Dotační tituly na podporu bydlení v roce 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj nově vyhlásilo výzvy pro sběr žádostí do dotačního programu Podpora bydlení. V rámci něj lze žádat o dotaci ve třech podprogramech. Sběr žádostí byl spuštěn 15. ledna 2021 a bude ukončen 9. dubna 2021. V dnešním článku se podíváme na každý ze třech podprogramů a na co lze od státu získat dotaci.

Podprogram Podporované byty

Cílem podpory je vznik bytů pro osoby v ekonomicky neaktivním věku a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývající z jejich nepříznivé sociální situace, tedy především věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života. Tento podprogram zahrnuje dva dotační tituly. Dotace je poskytována na novostavbu bytového domu nebo na jeho stavební úpravu, nástavbu či přístavbu. Výše dotace se vypočítá jako součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace. Maximální výše dotace na jeden byt je 600 000 Kč. Oprávněnými žadateli o podporu v rámci těchto titulů jsou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí nebo i veřejně prospěšné společnosti.

Pečovatelský byt

V rámci dotačního titulu Pečovatelských bytů je cílem podpora výstavby pečovatelských bytů k zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich nezávislosti a soběstačnosti. Zároveň je cílem umožnit efektivní poskytování terénních služeb sociální péče. Cílovou skupinou jsou tedy osoby, jejich snížená soběstačnost je způsobena věkem (65 let a více) nebo zdravotním stavem.

Komunitní dům seniorů

V rámci dotačního titulu Komunitních domů je cílem podpořit výstavbu bytů v komunitních domech pro seniory. Výstavba těchto bytů složí k zajištění a případnému prodloužení soběstačnosti a umožnění komunitního způsobu života pro seniory na principu sousedské výpomoci.

Podprogram Bytové domy bez bariér

Cílem podpory tohoto podprogramu je zkvalitnění bytového fondu, a to vybudováním bezbariérových vstupů do domu a výstavbou osobních výtahů v domech se čtyřmi a více podlažími, které výtahem nebyly nikdy vybaveny a u kterých k tomu nejsou stavebně technické předpoklady. Výzva se nevztahuje na instalaci technických zařízení překonávajících schody, jako je například šikmá schodišťová plošina.

O dotaci můžou žádat vlastníci či spoluvlastníci bytových domů či společenství vlastníků. Dotace je poskytována ve výši 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce. V případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a do výtahu je maximální výše dotace stanovena na 200 000 Kč. V případě výstavby osobního výtahu pro jeden vchod bytového domu je maximální výše dotace stanovena na 800 000 Kč. V případě odstraňování bariér v domě s více vchody lze do jedné žádosti zahrnout úpravy více vchodů. V takovém případě se maximální výše dotace násobí počtem upravovaných vchodů nebo počtem vybudovaných výtahů.

Podprogram Technická infrastruktura

Cílem podpory podprogramu technická infrastruktura je rozšíření nabídky zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových nebo rodinných domů. Výzva je tedy zaměřena na podporu výstavby technické infrastruktury obcí, tedy výstavby vodovodu, kanalizace a komunikace tak, aby bylo možné zasíťovat stavební pozemky a následně na nich postavit rodinné nebo bytové domy.

O dotaci mohou žádat jednotlivé obce. Maximální výše dotace je 80 000 Kč na jeden stavební pozemek, na kterém následně vzniknou bytové nebo rodinné domy. Na jeden zainvestovaný pozemek určený k následné výstavbě je možné podat pouze jednu žádost o dotaci. Pro výši dotace je rozhodující počet naprojektovaných přípojek nebo sjezdů k pozemkům pro výstavbu.