Články

Geometrický plán: Kdy se bez něj neobejdete?

Chcete stavět a potřebujete proměřit, kde budete mít vodu a kudy povede plyn a elektřina? Nebo plánujete přestavbu? Nebo chcete jen upřesnit hranice svého pozemku? Pozvěte si geodeta, který vytvoří geometrický plán. Bez něj se totiž neobejdete.

Bez geometrického plánu to opravdu nejde! Je to technický podklad, který slouží pro provedení zápisu do katastru nemovitostí. Chystáte-li se na jakoukoli změnu u své nemovitosti a potřebujete k tomu zápis do katastrální mapy, musíte podat návrh na vklad do katastru. Povinnou součástí tohoto vkladu je právě geometrický plán.

Příklad z praxe.

Spolupráce s geodetem v praxi

Před pár lety jsem v Psárech prodával dům o dvou bytových jednotkách (pro představu se jedná o pozemek uprostřed plánu vedle se spojenými kruhovými půdorysy). Nejdříve jsem prodal jednu, za rok druhou. V tu chvíli jsem musel dořešit i geometrický plán. Majitel domu v minulosti pouze rozdělil dům na dvě bytové jednotky, ale zahradu a pozemek nevyřešil. Při prodeji druhého bytu bylo potřeba vše řádně rozdělit. Spolupracoval jsem s geodetem, který byl na místě dvakrát. Vyměřil, která část bude které bytové jednotce patřit tak, aby vzájemná omezení byla co nejmenší. Nakonec získal jeden z bytů věcné břemeno na plyn, ten druhý pak věcné břemeno na elektřinu.

V geometrickém plánu nesmí chybět:

 • Popisové pole – zde se uvádí základní informace, například jméno vyhotovitele, číslo plánu, katastrální území, okres, datum vyhotovení, razítko geodeta a katastrálního úřadu
 • Grafické znázornění pozemku – jsou na něm výřezy z katastrální mapy se záznamem zamýšlené změny (stavby, přestavby a podobně)
 • Výkaz výměr dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí – v něm jsou uvedeny také druhy pozemků, jejich výměra, parcelní číslo a způsob využití
 • Seznam souřadnic v systému S-JTSK – v něm jsou zapsány souřadnice bodů vyznačených na grafickém znázornění
 • Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu
Geodet při práci.

Geometrický plán vyhotovuje vždy geodet a to na základě zeměměřičských činností. Bez měření to nejde, proto na něm vždy trvejte. Geodet musí být úředně oprávněný a sám si na základě vaší objednávky vyžádá podklady přímo na katastrálním pracovišti.

Doporučuji před jakoukoli zamýšlenou změnou nejdříve požádat o souhlas stavební úřad. Teprve poté oslovte geodeta. V opačném případě byste mohli zaplatit za jeho práci zbytečně, pokud by vám úřad nakonec povolení nedal.

Kdy budete geometrický plán potřebovat?

Podle katastrální vyhlášky § 79 č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí musíte nechat geometrický plán zhotovit pro:

 • Změnu hranice katastrálního území (i změnu hranice pozemku)
 • Rozdělení pozemku
 • Určení hranic pozemku při pozemkových úpravách
 • Vyznačení nebo změnu obvodu budovy (hlavní stavby na pozemku), a nebo u vodního díla
 • Doplnění geodetických informací o pozemek, který byl dosud evidován zjednodušeným způsobem
 • Opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • Upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele
 • Průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků (stejně tak i průběh hranice určené soudem)
 • Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
Geometrický plán – příklad.

Geometrické plány v praxi

Zákon hovoří jasně, ale pro laika občas nesrozumitelně. Proto bych rád uvedl příklad vyhotovení geometrických plánů v praxi.

Příklad číslo 1. Rozdělení pozemků

Máte pozemek a chcete ho rozdělit na více parcel, které plánujete prodat? Dělením pozemků vznikají nové hranice, které je potřeba zanést do katastru, a k tomu budete potřebovat geometrický plán. Před samotnou návštěvou geodeta je nutné na stavebním úřadě požádat o souhlas se zamýšlenou změnou a poté postupovat dle pravidel při rozdělování pozemků.

Příklad č. 2. Změna hranice pozemků

Nevyhovuje vám stávající hranice pozemku a se sousedem jste se dohodli na změně? Jednoduchá rada! Navštivte stavební úřad, požádejte o schválení změny, pozvěte si geodeta a přiložte nový geometrický plán při návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Příklad č. 3. Kolaudační řízení

Stavíte a potřebujete do katastru nemovitostí zanést obvod budovy? Jak už bylo řečeno, geometrický plán je povinnou součástí ohlášení dokončené stavby a žádosti o přidělení čísla popisného. Musíte jej nechat zpracovat nejen pro novostavbu, ale také při rekonstrukci (pokud se mění obvod stavby) nebo při přístavbě.

Příklad č. 4. Přístup na pozemek z veřejné komunikace

Vlastníte nemovitost, ale mezi vámi a veřejnou komunikací leží pozemek souseda? Pak potřebujete nechat zřídit věcné břemeno. Pokud se věcné břemeno bude vztahovat k celému sousedovu pozemku, pak geometrický plán nepotřebujete. Vám ale pravděpodobně půjde jen o část pozemku, přes kterou se potřebujete dostat ke své nemovitosti. Na tu si pozvěte geodeta, který vše zaměří.