Články

Jak na daň z nemovitosti?

Pokud jste se v loňském roce stali vlastníky nemovitosti, ať už koupí, děděním nebo darem, blíží se nejvyšší čas podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Tato povinnost se ovšem nevztahuje na všechny a existují zde určité výjimky. Kdo tedy nemusí přiznání podat, na které nemovitosti se vztahují tyto výjimky a jaké termíny je důležité si pohlídat?

 

Zákonná povinnost placení daně z nemovitých věcí se vztahuje na majitele nemovitostí, konkrétně na majitele bytových jednotek, staveb a pozemků evidovaných v katastru nemovitosti. Pokud byla nemovitost nabyta v roce 2021, vzniká povinnost podat daňové přiznání do konce ledna 2022.

 

Pokud vyměřená roční daň nepřesáhne částku 5.000,- Kč, je splatná najednou, a to do termínu 31. května. Při vyšší částce je možné platbu rozložit do dvou splátek. První je splatná do 31. května a druhá pak do 30. listopadu. Pokud se Vás týká povinnost podat přiznání, měli byste jej včas podat osobně na příslušném pracovišti finančního úřadu, zaslat poštou nebo podat elektronicky. Pokud se chystáte přiznání zaslat poštou, uznává se zde datum podání na poště.

 

Pro které nemovitosti tedy neplatí povinnost podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí? Tato povinnost se nevztahuje pouze pro pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavené plochy, pro lesní pozemky, na kterých se nachází ochranné lesy a lesy zvláštního určení, pozemky, které jsou vodní plochou (kromě rybníků sloužících k průmyslovému chovu ryb) a pozemky určené pro obranu ČR. Výjimka z povinnosti podat přiznání platí pouze v případě, že jste podávali přiznání v uplynulých letech a nezměnily se u Vás skutečnosti rozhodující pro stanovení daně. Pokud přiznání nestihnete podat na úřadě včas, zpravidla Vám úřad odpustí kratší zpoždění, většinou do 5 dní. Pokud se ale s podání zpozdíte déle, budou Vám naúčtovány úroky z prodlení ve výši 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení.

 

Podání daňového přiznání je vždy dobré nenechávat na poslední chvíli. V případě osobního podání je potřeba počítat s tím, že v posledních dnech před termínem podání se na úřadech tvoří nemalé fronty. Proto je dobrým zvykem řešit přiznání s předstihem a vyhnout se tak zbytečným problémům.