Články

Jak se daní pronájem?

Pokud pronajímáte nemovitost, nesmíte zapomenout zdanit své příjmy z pronájmu. Neplatit daň z pronájmu nebo pronajímat nemovitost načerno se nemusí vyplatit. Za nepřiznání příjmu z pronájmu totiž hrozí nemalé postihy. Kdy je potřeba daň odvádět, co jsou v případě pronájmu daňově uznatelné výdaje a jaké slevy na dani je možné použít? V dnešním článku se podíváme na tyto základní otázky.

 

Daň z příjmů z pronájmu

Pokud pronajímáte nemovitost jako fyzická osoba, která je zároveň majitelem i pronajímatelem nemovitosti, je třeba ke svému přiznání k dani z příjmu fyzických osob uvést také přílohu číslo 2 pro výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmu.

Zákon definuje příjmy z pronájmu jako:
  • příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí či jejich částí,
  • příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu (ten patří mezi ostatní příjmy),
  • nepeněžní příjmy, které jsme nabyli formou například oprav provedených nájemcem na najaté nemovitosti.

Pokud je pronajímaná nemovitost zapsaná v obchodním majetku společnosti, daníte příjmy z pronájmu jako příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (podle §7 zákona o daních z příjmů).

 

Uplatnění výdajů při pronájmu

Výdaje můžeme v případě příjmu z pronájmu uplatnit dvěma způsoby. První možností je uplatnění skutečných výdajů. K tomu je zcela zásadní si průběžně vést záznamy o všech příjmech a výdajích. Oprávněnost nákladů totiž musíte být schopni doložit finančnímu úřadu. Finanční úřad může tuto kontrolu provést zpětně, a to až do tří let (v případě vykázání daňové ztráty až 8 let).

V případě uplatnění skutečných výdajů je třeba doložit evidenci příjmů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů v časovém sledu. Dále je (podle potřeby a vašich výdajů) třeba vést evidenci hmotného majetku za účelem odpisů, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, a případně i evidenci o závazcích a pohledávkách nebo mzdové listy.

Mezi daňově uznatelné skutečné výdaje při pronájmu nemovitostí můžeme tedy mimo jiné zařadit poplatky realitním kancelářím, pojištění nemovitosti, náklady na opravu a údržbu, úroky z hypotéky, daň z nemovitosti nebo náklady na vybavení nemovitosti.

Od základu daně lze také odečíst náklady na cesty automobilem související s pronájmem nemovitosti. Tyto náklady je možné odečíst paušálně ve výši 5 000 Kč za měsíc. Pokud ale automobil využíváte jen částečně pro účely pronájmu, je možné si uplatnit pouze 80 % tohoto paušálu, tedy 4 000 Kč měsíčně.

Druhou možností uplatnění výdajů je uplatnění paušálních výdajů. Výše tohoto paušálu je 30 % z příjmů z pronájmu nemovitosti, nejvýše však do částky 300 000 Kč. I při uplatnění paušálních výdajů je ale třeba si vést evidenci příjmů a pohledávek, které vznikly v souvislosti s pronájmem. V takovém případě už ale není možné uplatnit paušální výdaje na automobil.