Články

Kolaudace: Kdo je připraven, není překvapen

Bez kolaudace to nejde. Pokud chcete jakoukoli stavbu užívat, musí být zkolaudována. Jak se na úředníky ze stavebního úřadu ale připravit, jaké dokumenty budete potřebovat a co vás čeká?

Kolaudace je úřední postup. Musí se uskutečnit ještě před tím, než začnete nemovitost užívat. Pokud stavbu užíváte bez kolaudace, například v ní už bydlíte, hrozí vám pokuta.

Jak zjistíte, zda je u vás kolaudace nutná? Jednoduše. Pokud vaše stavební činnost vyžadovala stavební povolení, musíte nechat nemovitost zkolaudovat.

Téměř všechny stavby na území České republiky podléhají stavebnímu povolení a kolaudaci. Kolaudaci provádí stavební úřad a posuzuje, zda stavba byla postavena v souladu s územním a stavebním povolením. Laicky řečeno: zda jste se při stavbě neodchýlili od schválené projektové dokumentace.

O kolaudaci musíte nejprve požádat na stavebním úřadě. Může to udělat:

 • stavebník nebo
 • budoucí uživatel/majitel stavby.

Ten ale musí předložit stavebnímu úřadu písemnou smlouvu se stavebníkem či stavební firmou o užívání postaveného objektu.

Žádost o kolaudační řízení se podává v písemné formě a musí obsahovat:

 • jméno,
 • identifikaci stavby,
 • předpokládané datum dokončení stavby a
 • datum kompletního uklizení staveniště.

Nevíte, jak na kolaudaci? Obraťte se na referenty stavebního úřadu

Co se děje s žádostí o kolaudační řízení dál? Stavební úřad by měl oznámit termín zahájení kolaudačního řízení minimálně 7 dní předem. Pokud jste se navíc odchýlili od stavebního povolení, budete muset k žádosti přiložit také seznam odchylek a odůvodnění, proč k nim došlo. Dobrá rada! Pokud nevíte, jak to udělat, dojděte si na stavební úřad. Referenti vám s tím jistě pomohou a poradí.

Úřad vaši žádost musí vyřídit ve lhůtě 30 dní. Ve složitějších případech se tato doba může až zdvojnásobit.

Jak kolaudace probíhá?

Kolaudačního řízení se účastní stavebník, uživatel stavby, vlastník stavby a vlastník pozemku. Pokud je to nutné, například se jedná o složitější stavbu, může být ke kolaudaci přizván i projektant.

Jaké dokumenty budete ke kolaudaci potřebovat? Pokud si nejste jisti, zeptejte se opět přímo na stavebním úřadě. Budete si muset připravit projektovou dokumentaci, geometrický plán zaměření stavby, doklady o provedení zkoušek kanalizace, vodovodu, revizní zprávu elektroinstalace včetně přípojky, doklad o nezávadné likvidaci odpadů a revizní zprávu o stavu komínu a další. To jen tak ve zkratce.

Dokumentů, které po vás stavební úřad může požadovat, je ale daleko víc. Jen pro představu! Například u kolaudace klasického rodinného domu může úřad zajímat:

 • úplná schválená projektová dokumentace dle skutečného provedení se zakreslením změn,
 • společná zpráva stavbyvedoucího a TDI o splnění podmínek stavebního povolení,
 • doklad o vytyčení stavby,
 • geometrický plán, který se vyhotoví na základě skutečně zrealizované zaměřené stavby,
 • zápisy o odevzdání a předání mezi odběratelem a dodavatelem,
 • atesty na použité stavební materiály a prohlášení dodavatelů o použití ověřených materiálů,
 • protokol o tlakové zkoušce domovního vodovodního potrubí a požárního vodovodu,
 • přihláška na vodoměr,
 • zpráva o revizi elektrických zařízení – přípojky 1kV včetně potvrzení revizního technika,
 • zpráva o revizi elektroinstalace včetně technologie a uzemnění VZT,
 • přihlášky na elektroměry,
 • zpráva o revizi hromosvodů,
 • protokol o tlakové zkoušce systému ÚT, vody, chlazení,
 • zpráva o tlakové zkoušce odběrných plynových zařízení,
 • protokol o výchozí revizi odběrných plynových zařízení,
 • potvrzená přihláška k odběru plynu,
 • protokol o provozní zkoušce rozvodů ÚT (zkouška těsnosti),
 • protokol o komplexním vyzkoušení topného systému (topná zkouška),
 • protokol o těsnosti rozvodů vnitřní kanalizace,
 • zkouška o těsnosti žumpy (u DČOV kolaudační rozhodnutí vodoprávního org.),
 • protokol o prohlídce komínových těles (revize komínů),
 • atesty na požární dveře, stěny, střechu, okna, požární uzávěry, signalizaci, izolaci, …,
 • protokol o tlakové zkoušce rozvodů plynu,
 • protokol o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě oprávněnou organizací a další.

Kolaudace není jen věcí stavebního úřadu. Důležitá je i hygiena

Kolaudace zdaleka není jen otázkou stavebního úřadu, promlouvají do ní například i hasiči a vysoké míře také hygiena. Vzhledem k množství dokumentů, které úřad požaduje, vyplývá, že zvlášť hygienické mantinely pro výstavbu nových budov se v poslední době velmi zpřísnily. Stavby, které by byly bez problému zkolaudovány ještě před deseti lety, by v dnešní době už pravděpodobně řízením úspěšně neprošly. Díky tomu však zejména v obytných domech odpadají problémy s nedostatečnou tloušťkou zdí, kdy se sousedé navzájem už tolik „neslyší“ a neobtěžují se hlukem.

Nově zkolaudované budovy by navíc měly být z logiky věci i daleko bezpečnější. Během kolaudace se totiž prověřuje, zda objekt neohrožuje veřejné zájmy z hlediska ochrany osob a životního prostředí.

Užívejte budovu jen k účelům, ke kterým je zkolaudovaná

Kromě klasického, tzv. dokumentového šetření, se během kolaudace uskuteční také kontrolní prohlídka stavby. Do patnácti dnů po kontrole musí úřad vydat kolaudační souhlas, na jehož základě můžete stavbu užívat. Nebo! Pokud stavební úřad zjistí jakékoli nedostatky, tak je kolaudační řízení přerušeno. Úřad stanoví lhůtu na nápravu, tedy termín, do kdy musí být závady odstraněny.

Dobrá rada na závěr. V každém kolaudačním rozhodnutí je napsáno, k jakým účelům lze stavbu užívat. Pokud byste chtěli v budoucnu užívat nemovitost jiným způsobem, je třeba na stavebním úřadě požádat o řízení o změně užívání stavby.