Články

Nájemce a pronajímatel – Kdo platí co?

Bydlení v nájmu sebou nenese pouze placení nájemného. Spolu s ním totiž jako nájemníci musíme platit i další poplatky spojené s užíváním bytu, zejména za energie. Ani pronajímatel ale není ušetřen různým finančním výdajům. Platí zde to, co u jakéhokoliv byznysu. Pokud chcete něco vydělat, musíte se také postarat. Proto často vzniká zmatek v tom, kdo má platit co. V dnešním článku si tedy popíšeme, jaké služby a poplatky hradí pronajímatel, a jaké platí nájemce.

 

Smlouva o pronájmu

Úplným základem vztahu nájemník – pronajímatel je nájemní smlouva. Ta by měla vycházet z nového občanského zákoníku, a měla by vyjasňovat několik základních bodů, jako je:

  • specifikace smluvních stran,
  • definice předmětu nájmu,
  • doba trvání nájmu
  • výše nájemného a termíny platby,
  • práva a povinnosti smluvních stran.

Pro tématiku plateb a na koho se povinnosti vztahují je klíčová část také určení rozsahu a úhrady služeb spojených s nájmem bytu. Všechny tyto záležitosti by měly být vyjasněné a domluvené ještě před samotným podpisem nájemní smlouvy. To je jediný způsob, jak efektivně předejít případným konfliktům.

 

Nezbytné služby

Už jsme si řekli, že nájemce by měl platit nájemné včetně poplatků za energie a služby. Ačkoliv to není ze zákona povinné, nájemní smlouva by měla jasně uvádět, jaké konkrétní služby zajišťuje pronajímatel pro nájemce. V případě, že tato část dohody není specifikována, platí, že pronajímatel zajišťuje nájemci takzvané nezbytné služby. Ty může pronajímatel nájemci účtovat nad rámec nájemného.

Tímto pojmem označujeme služby, ze kterých má nájemce přímý okamžitý prospěch. Jedná se tedy například o dodávku vody a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek (vodné a stočné), odvoz komunálního odpadu, dodávky tepla, osvětlení a úklid společných prostor, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů a provoz výtahu.

Některé platby ale nelze považovat za nezbytné služby, a tak je musí hradit pronajímatel. Typickým příkladem takové platby je příspěvek do fondu oprav. Fond oprav tvoří rezervu na opravy a rekonstrukce domu, a tedy se nejedná o službu, ze které by nájemce měl okamžitý prospěch. Dalším příkladem takové služby je také platba za pojištění nemovitosti.

Pronajímatel může platby jako příspěvek do fondu oprav nebo pojištění nemovitosti zahrnout do výše nájemného. To ale musí být uvedeno v nájemní smlouvě. Není možné, aby pronajímatel tyto služby účtoval nájemci dodatečně nad rámec nájemného.