Články

Nová zelená úsporám – Jak požádat o dotaci?

Způsob bydlení se s vývojem společnosti stává více ekologickým. Nejen stavba či zařizování domu ale i samotný životní styl se postupně přesouvá k větší šetrnosti k životnímu prostředí. Moderní stavby často využívají ekologické technologie jako je zpětné využívání tepla, fotovoltaické panely, ekologické systémy vytápění a mnoho dalších. Přesun k těmto technologiím je také podporován ze strany jednotlivých států v rámci celkového snížení dopadu člověka na životní prostředí.

V České republice byl proto mezi lety 2009-2012 zřízen dotační program Zelená úsporám, ze kterého bylo celkem vyplaceno 1,3 miliardy Kč. V roce 2013 byl tento program obnoven jako Nová zelená úsporám a dodnes je jeden z nejefektivnějších dotačních programů v České republice zaměřených na úspory energie a podporu životního prostředí. V rámci programu můžete dosáhnout na příspěvek na renovaci, stavbu nebo nákup nemovitosti s velmi nízkou energetickou náročností ale i třeba na výměnu oken, instalaci fotovoltaiky nebo vybudování zelené střechy. Od 1. března 2020 jsou přijímány žádosti v třetí výzvě programu. O dotaci je možné si zažádat do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání alokace. Pojďme si tedy stručně představit, co všechno Nová zelená úsporám pokrývá a jak žádost podat.

 

Co všechno Nová zelená úsporám podporuje?

Hlavním cílem programu Nová zelená úsporám je snížit produkci emisí škodlivých a znečišťujících látek, především skleníkových plynů (zejména CO2). Dalšími cíli jsou úspora energie, stimulace české ekonomiky a sociální přínosy, jako je třeba zvýšení kvality bydlení občanů. Dotaci lze získat na celou řadu věcí.

  • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří).
  • Výstavba pasivních rodinných a bytových domů (podle tzv. pasivního standardu).
  • Nákup nových rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností.
  • Výstavba zelené střechy.
  • Instalace větracího systému se systémem zpětného získávání tepla (rekuperace).
  • Výměna starých kamen na tuhá paliva za ekologičtější vytápěcí systém (pokud slouží jako hlavní zdroj tepla).
  • Instalace fotovoltaiky nebo solárního termického systému (ohřev vody solárními kolektory).
  • Pořízení a instalace dobíjecích stanic pro elektrická osobní vozidla.

 

Jak podat žádost?

Pokud se rozhodnete podat žádost o dotaci, je třeba udělat několik základních kroků. Vždy záleží na tom, jaké konkrétní úpravy, stavbu nebo nákup plánujete. Prvním krokem ale vždy musí být rozhodnutí, zda si můžete investici dovolit. Každá dotace totiž sebou nese určitou finanční spoluúčast. Stavební nebo jiné práce vždy platíte v plné výši a peníze z dotačního programu dostanete až poté, co je stavba, nákup nebo rekonstrukce dokončena a podporovaná opatření jsou řádně doložena a schválena.

Druhým krokem by měla být příprava samotných prací. O stavebních nebo rekonstrukčních pracích byste měli informovat příslušný stavební úřad, čímž předejdete případným komplikacím. Pro schválení dotace je třeba doložit splnění podmínek odborným posudkem, který zpracovává oprávněná osoba. Tento posudek se skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy.

Třetí krok před podáním samotné žádosti o dotaci je příprava všech potřebných dokumentů a příloh žádosti. Základními dokumenty jsou výše zmíněný odborný posudek a krycí list technických parametrů. Jako příloha žádosti ale může být vyžadována třeba plná moc (pokud vás při vyřizování zastupuje třetí osoba) nebo souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti (pokud je nemovitost vlastněna více osobami).

 

Vyplnění a schválení žádosti

Žádost o dotaci v rámci Nové zelené úsporám lze podat klasicky v tištěné podobě nebo elektronicky. V případě fyzického podání je třeba vyplněnou žádost vytisknout, podepsat a s příslušnými přílohami ji doručit na příslušné krajské pracoviště SFŽP ČR. Zásilku je třeba viditelně označit „NZÚ – Žádost o podporu“ a individuálním číslem žádosti, které vám vygeneruje systém po elektronické evidenci. V případě elektronického podání stačí na stránkách programu vstoupit do informačního systému a zaregistrovat se. Poté můžete začít vyplňovat vaši žádost.

Po doručení všech potřebných dokumentů je třeba vyčkat na schválení žádosti. Tu provádí pracovníci SFŽP. Nejprve jsou kontrolovány formální náležitosti žádosti, což zpravidla trvá 2–3 týdny. Pokud je žádost schválena, jsou zkontrolovány technické požadavky. Tento proces trvá opět 2-3 týdny. Pokud budou ve vaší žádosti zjištěny nějaké nedostatky, budete prostřednictvím e-mailu vyzváni k odstranění těchto nedostatků do 30 kalendářních dnů. Pokud tuto lhůtu nemůžete včas splnit, je možné zažádat o její prodloužení. Proto je třeba žádost vždy před podáním důkladně zkontrolovat. Pokud budete muset žádost podávat znovu, celý proces se tím výrazně prodlouží.

Pokud je vaše žádost formálně i technicky v pořádku a schválena, budete o tom informování e-mailem. Od chvíle doručení tohoto oznámení začíná běžet lhůta 12-36 měsíců na provedení opatření a jejich následné doložení (lhůta se odvíjí od typu opatření). S pracemi lze začít i před samotným podáním žádosti, nebo během procesu schvalování.

Během realizace prací je třeba zajistit odborníka, který bude technickým dozorem projektu. Například při zateplení domu nebo při výměně oken či dveří je zpráva odborného technického dozoru jedním z povinných dokumentů, které je třeba dodat při doložení realizace. Je třeba si dát pozor na to, aby váš vybraný specialista byl nezávislý na realizační firmě. Svým klientům jsem schopný zprostředkovat certifikovaného odborníka, který splňuje všechny podmínky odborného dozoru. Ze své mnohaleté praxe se osobně znám s řadou specialistů ze všech různých oborů.

Pokud jsou všechny práce provedené v pořádku, je třeba SFŽP doložit jejich realizaci. Dokumenty o realizaci je třeba doručit nejpozději do data, které je uvedeno v akceptačním dopise. Je opět možné je doručit fyzickým nebo elektronickým způsobem. V případě, že nestíháte termín doložení realizace, je opět možné požádat o její prodloužení. Žádost ale musí být na příslušné pracoviště SFŽP doručena před uplynutím lhůty.

Pokud jste všechny kroky splnili, stačí už jen čekat. V případě schválení dokumentů o realizaci vám bude uděleno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Spolu s ním také obdržíte formulář prohlášení o přijetí podmínek. Tento formulář je třeba potvrdit úředně ověřeným podpisem a opět doručit na příslušné pracoviště SFŽP. V této chvíli už jen stačí počkat na výplatu dotační částky. Peníze by vám měli přijít na účet do 3 týdnů od schválení doložení realizace.

Podávání žádosti o dotaci jako je právě Nová zelená úsporám se může na první pohled zdát jako velmi zdlouhavý a komplikovaný proces. V případě, že máte zájem o čerpání financí z dotačních programů, neváhejte se na mě obrátit. Jako realitní specialista vám mohu, jako součást svých služeb, nabídnout pomoc při zpracovávání žádosti o dotaci třeba právě pro NZÚ. Díky své praxi mám s procesem čerpání dotací mnoho zkušeností, a tak s vámi mohu projít celým procesem od podání až do schválení žádosti.