Články

Novela občanského zákoníku – co se mění pro bytová družstva?

S novelami občanského zákoníku přichází také řada klíčových změn ohledně fungování bytových družstev. První novela začala platit už 1. července a druhá začne platit od 1. ledna 2021. Kromě občanského zákoníku dochází také k některým úpravám v rámci evropské směrnice o energetické účinnosti. K jakým změnám tedy pro bytová družstva dojde, a na co je třeba se připravit? Pojďme se podívat na to nejdůležitější.

 

Změny družstevních schůzí

V rámci červencové novely občanského zákoníku došlo k několika klíčovým změnám v zakládání a pořádání schůzek bytového družstva. Bytová družstva byla dosud zakládána na takzvané ustavující schůzi. Nově přibývá možnost bytové družstvo založit bez jejího konání, a to formou dohody zakladatelů na obsahu stanov. Tento způsob založení může být vhodný zejména v případě nižšího počtu zájemců o založení družstva.

K další klíčové změně došlo u způsobu svolávání členů bytového družstva na schůze. Novela odstraňuje povinnost zveřejňovat pozvánku na schůzi na internetových stránkách družstva. Nově postačí zveřejnění pozvánky na informační desce družstva a současné zaslání individuálních pozvánek na adresu uvedenou v seznamu členů.

Tato změna se však netýká družstev, u kterých plní působnost členské schůze shromáždění delegátů, tedy družstva s 200 a více členy. Tato družstva mají nově povinnost zpřístupnit informační desku členům i prostřednictvím internetových stránek.

 

Zjednodušení přijímání změn stanov družstva

Podle dosavadní právní úpravy byl pro změnu obsahu stanov potřebný souhlas všech členů bytového družstva, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu. Novela zjednodušuje i tento proces.

Pro změnu podmínek, pro užívání družstevního bytu, se nově bude vyžadovat souhlas pouze tří čtvrtin všech členů družstva. Pro změnu práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu nově postačí souhlas prosté většiny členů družstva.

 

Možnost rozdělování části zisku a jiných zdrojů

Nově také přibude družstvům možnost rozdělování části zisku a jiných vlastních zdrojů mezi své členy. Tato změna vychází především z požadavků z praxe. Vzhledem k tomu, že dosahování zisku není primárním účelem bytového družstva, bude pro jeho rozdělení třeba splnit několik podmínek.

Možnost rozdělení zisku bude třeba uvést přímo ve stanovách bytového družstva, zisk musí být rozdělen pouze mezi členy družstva a nesmí být rozděleno více než 33 % zisku a jiných vlastních zdrojů. Dále toto rozdělení nesmí omezit nebo ohrozit uspokojování bytových potřeb členů družstva.

 

Změny v běžné údržbě a drobných opravách

S ohledem na požadavky ze stran bytových družstev bude také nově umožněno se ve stanovách odchýlit od úpravy běžné údržby a drobných oprav v občanském zákoníku (nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu). Stanovy také budou nově moci upravovat okolnosti, za kterých lze stavebně upravovat družstevní byt či dům.