Články

Pronájem a podnájem – jaký je mezi nimi rozdíl?

Ohledně pojmů pronájem a podnájem panuje mezi lidmi velká řada nejasností a mýtů. Mnoho lidí dokonce tyto pojmy považuje za jedno a to samé. Rozdíly mezi nimi ale jsou a jsou zásadní. V dnešním článku se podíváme na to, co přesně tyto pojmy znamenají a jaké jsou mezi nimi největší rozdíly.

 

Co je to pronájem?

Pojmem pronájem označujeme smluvní vztah mezi vlastníkem nemovitosti (pronajímatelem) a nájemcem (nájemníkem). Obě tyto strany mezi sebou uzavřou nájemní smlouvu, kterou vzniká nájemní vztah. Z něj vyplývají práva a povinnosti pro obě smluvní strany, jako je například povinnost pronajímatele hrazení drobných oprav. Práva a povinnosti vyplývající z nájemního vztahu jsou upraveny například prostřednictvím občanského zákoníku. Tím jsou obě strany velmi dobře chráněny. Zákonem jsou třeba stanoveny okolnosti, za kterých lze dát nájemci výpověď, nebo kdy je možné měnit cenu nájmu.

Pronájem má tedy několik zásadních výhod. Nájemní smlouvu například nelze ukončit bez udání důvodu, nájem lze sjednat na libovolně dlouhou dobu, včetně doby neurčité a u pronájmu je možné si na adresu nemovitosti zapsat trvalé bydliště bez souhlasu majitele. U pronájmu také nelze nájemníkovi zakazovat chov domácích zvířat nebo kouření v bytě, a to ani výslovným zákazem v nájemní smlouvě (pronajímatel však v takovém případě může požadovat vyšší vratnou kauci).

 

Co je to podnájem?

Pojmem podnájem označujeme také smluvní vztah, ale v tomto případě mezi nájemcem (nájemníkem) a podnájemcem (podnájemníkem). V tomto případě tedy nájemník přenechává nemovitost nebo její část podnájemníkovi k užívání. K podnájmu může dojít i bez souhlasu vlastníka nemovitosti, ale pouze pokud to není výslovně zakázáno v nájemní smlouvě. Podnájem je tedy přímo svázaný s pronájmem. Pokud pronájem zanikne, nebo je vypovězena smlouva o pronájmu, zaniká tím i smlouva o podnájmu. Podnájemník se tedy v takovém případě musí z nemovitosti vystěhovat a nemá ani právo na náhradní podnájem.

Oproti pronájmu není podnájem chráněn dle občanského zákoníku, a tak sebou nese řadu nevýhod. Smlouva o podnájmu může být vypovězena bez udání důvodu, podnájemníkovi může být podnájemní smlouvou zakázán chov zvířat nebo podnikání a zapsání trvalého bydliště bez výslovného souhlasu majitele nemovitosti je velmi komplikované.

Povinností vlastníka nemovitosti není umožnit podnájem. Je ale třeba si dát pozor na lhůtu pro udělení souhlasu. Pokud si nájemník písemně zažádá o umožnění podnájmu a nájemní smlouva neobsahuje klauzuli, která by se podnájmem přímo zabývala, musí vlastník svůj případný nesouhlas vyjádřit písemně do jednoho měsíce. Pokud tak neučiní, má se za to, že vlastník nemovitosti s podnájmem souhlasí. Pokud nájemce pronajme nemovitost dál podnájemci přes zákaz vlastníka, hrubě tím porušuje své povinnosti, což může vést k ukončení nájemní smlouvy a vystěhování.