Články

Změna předkupního práva – Co bude jinak?

Od 1. 7. 2020 začne platit novela občanského zákoníku, která přinese několik změn v oblasti bytové práva. Dnes se podíváme na změnu §1124 a 1125, tedy na zrušení předkupního práva. Co se tedy počínaje letními prázdninami změní?

 

Jak se mění předkupní právo

 

Doposud platilo předkupní právo jen pro nemovité věci, nově bude i pro movité (tím je i členský podíl v bytovém družstvu). To se ovšem týká pouze na spoluvlastníky konkrétního podílu, nikoliv na ostatní členy bytového družstva. Předkupní právo na dobu 6 měsíců budou mít i spoluvlastníci, kteří věc zdědili (či nemohli jinak ovlivnit svá práva a povinnosti od počátku). Výjimkou je pak situace, kdy dojde k převodu podílu jinému spoluvlastníku, manželi, sourozenci nebo příbuzného v pokolení přímém (rodič, sourozenec, potomek). Těm předkupní právo nevzniká.

 

Kdy předkupní právo vůbec nevzniká

 

Předkupní právo je nadále zachováno v případě bezúplatného převedení podílu (darovací smlouvou). Po uplynutí lhůty 6 měsíců předkupní právo zaniká a podíly lze nadále převádět bez omezení. Jiná bude situace v případě podílového spoluvlastnictví. Předkupní právo mezi spoluvlastníky vůbec nevzniká v případě, kdy podílové spoluvlastnictví vzniklo koupí, darováním nebo vydržení. Tento podíl lze proto ihned po nabytí převádět bez omezení.

 

Jak to bude se zemědělskými závody a proč už nemusíte na katastr

 

Změnou prošla i existence předkupního práva k zemědělskému závodu. Předkupní právo k němu vznikne pouze pokud došlo k nabytí vlastnického práva děděním či způsobem obdobným a nebude se na něj vztahovat lhůta 6 měsíců. Nově navíc není potřeba do katastru zapisovat vzdání se předkupního práva, jelikož to již (kvůli zrušení předkupního práva) není potřeba.

 

Odkdy začne změna platit

 

Pokud se tedy chcete předkupnímu právu vyhnout, uzavřete kupní smlouvu nejdříve 1. 7. 2020. Na smlouvy vzniklé před tímto datem se ale bude ještě předkupní právo vztahovat. Připomínáme, že lhůta po kterou může opomenutý spoluvlastník své předkupní právo uplatnit trvá 3 roky a začíná běžet ode dne zápisu převedení vlastnického práva do katastru nemovitostí.